Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 31/03/2018 | 13:07:52 GMT+7
Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018)

Thứ hai 02/4/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Quý, Trưởng, Phó 02 ban HĐND huyện, Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phó Chánh Văn phòng – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 03/4/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Chánh Văn phòng, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 16 – Khóa X.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

3-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng QLĐT dự họp khảo sát hiện trạng, thu thập hồ sơ nguồn gốc và lấy ý kiến các ngành về việc xin gia hạn thời gian thuê đất của Công ty TNHH Bao bì JiuShun tại xã Tân Lập.

* Mời dự: Chủ tịch UBND xã Tân Lập.

* Địa điểm: UBND xã Tân Lập.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình tiếp và làm việc với Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

13 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự họp giải quyết một số nội dung liên quan đến việc chia tách mỏ đá khu 1, Thường Tân VII, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên của Công ty Cổ phần Miền Đông cho Công ty TNHH Bảo Thành (theo Kết luận số 10a/KL-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh - lần 2).

* Địa điểm: Hội trường B – Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 9, Tháp A – Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thứ tư 04/4/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, 02 Phó Ban HĐND huyện dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý I/2018 cho cán bộ chủ chốt của Huyện.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tham dự Đoàn Giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai của tỉnh về việc giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An.

* Địa điểm: Hội trường UBND phường An Phú.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Đoàn khảo sát và họp thống nhất các nội dung về sự cần thiết, quy mô, nguồn kinh phí,…để xây dựng Đài Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ huyện theo Thư mời số 917/TM-SLĐTBXH ngày 30/3/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Ban QLDA phối hợp các ngành chuẩn bị các hồ sơ có liên quan).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: LĐ-TB&XH, TC-KH, QLĐT, TN&MT, VH&TT, Ban QLDA, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì làm việc với Bí thư và Chủ tịch UBND xã Tân Bình về việc đầu tư xây dựng Trung tâm VH-TT xã Tân Bình (Ban QLDA chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Giám đốc Ban QLDA, Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng VH&TT.

* Địa điểm: UBND xã Tân Bình.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 323-QĐ/HU, ngày 02/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

* Địa điểm: Hội trường B - Huyện ủy.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thống nhất hướng giải quyết đối với các trường hợp đo đạc lại diện tích liên quan đến đất đường, suối và mương nước trên địa bàn huyện (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, QLĐT, Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trạm Thủy nông, Chủ tịch UBND các xã, Chánh Văn phòng, CV Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công, đất công ích trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã, Chánh Văn phòng, CV Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

5-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tham dự Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2018.

* Mời dự: Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế.

* Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.

Thứ năm 05/4/2018

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 19 – Khóa XI (mở rộng).

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến nội dung báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

Thứ sáu 06/4/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn các huyện, thị xã: Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2-

8 giờ 00: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo hoạt động Văn phòng tháng quý I, phương hướng nhiệm vụ tháng quý II/2018; Nhận xét học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh định kỳ hàng tháng (CV Ngọc chuẩn bị báo cáo).

* Mời dự: Tất cả cán bộ công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện (02 Phó ban HĐND huyện).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình. (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và phối hợp UBND xã Tân Bình mời các hộ dân).

* Mời dự: Thành viên Đoàn vận động theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện (Trung tâm PTQĐ tỉnh, Công ty CP KCN Tân Bình, Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng LĐTB&XH, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn); CV Thanh dự.

* Địa điểm: UBND xã Tân Bình.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan