Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ tư, 13/06/2018 | 13:22:27 GMT+7
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên dự Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 13/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên dự Hội nghị trực tuyến cùng với 9 điểm cầu trong tỉnh Bình Dương để theo dõi triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy, chủ trì điểm cầu tại huyện Bắc Tân Uyên.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu tại điểm cầu của huyện Bắc Tân Uyên đã tập trung theo dõi đồng chí Phạm Văn Cành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 23 để về triển khai thực hiện có hiệu quả tại các cơ sở đảng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập, nghiên cứu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Các đại biểu tại điểm cầu của huyện Bắc Tân Uyên đang theo dõi lãnh đạo tỉnh Bình Dương triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12
Cũng tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã theo dõi đồng chí Lê Hữu Phước - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về "Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư "về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình số 77-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảo Nam


Tin liên quan