Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 20/10/2018 | 09:13:22 GMT+7
Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)

Thứ hai 22/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp UBND tỉnh nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 3893/UBND-NC ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh; Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 53/TB-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về mỏ đá Thường Tân VII (Phòng TN&MT chuẩn bị các nội dung có liên quan).

* Mời dự: Trưởng Phòng TN&MT.

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TC-KH dự họp đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

* Mời dự: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện.

* Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính (Tầng 2, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

4-

8 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Thủ trưởng các ngành: TN&MT, TC-KH, QLĐT, Kinh tế, Thanh tra, Tư pháp, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH&TT,  Nội vụ, Y tế, TTYT, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, XN CTCC, Điện lực.

Nội dung 2: Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nội dung 3: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nội dung 4: Hồ sơ phát triển đảng viên.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

Thứ ba 23/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Huyện đoàn; Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế, VH-TT, LĐ-TB&XH, TN&MT, Chủ tịch UBND 09 xã, Chánh Văn phòng, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra việc triển khai, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV theo Kế hoạch số 4771/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ và Đại diện lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức Văn phòng - Thống kê và Bộ phận một cửa xã Đất Cuốc.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Đất Cuốc.

 

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình làm việc với Ban  lãnh đạo TTPTQĐ huyện về nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung báo cáo tiến độ các công trình).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh; Ban lãnh đạo TTPTQĐ huyện, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa đất theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện để xem xét giải quyết tách thửa đối với các trường hợp trên địa bàn các xã: Tân Lập và Thường Tân (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/9/2018, Chủ tịch UBND các xã: Tân Lập và Thường Tân, CV Thanh, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra việc triển khai, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV theo Kế hoạch số 4771/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh.

* Mời dự: Ông Đặng Văn Hùng – Phó Bí Thư Thường trực Huyện Ủy, Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - TBXH, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng TN-MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng TC-KH, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế và đại diện lãnh đạo cấp ủy, UBND các xã, thị trấn; Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

4-

 

13 giờ 30: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Dương kiểm tra kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; Thành viên Ban Thường trực Hội đồng theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 23/4/2018, CV Vân (NC) dự.

* Mời dự: Hội trường Ban CHQS huyện.

Thứ tư 24/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự tiếp xúc cử tri các xã: Thường Tân, Tân Mỹ, Lạc An trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh – lần thứ 12 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Thường Tân.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018.

* Mời dự: Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

* Địa điểm: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.

3-

9 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự Lễ Khai mạc Bifa Wood Vietnam 20018 do Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương tổ chức.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (khu đa chức năng).

4-

8 giờ 30: Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự họp trực tuyến triển khai phần mềm một cửa điện tử; đánh giá độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã năm 2018.

* Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: VH&TT, VPĐKĐĐ, TN&MT, QLĐT, TC-KH, Kinh tế, Tư pháp, LĐ-TB&XH; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa huyện; Đại diện Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin UBND các xã, thị trấn; CV Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự tiếp xúc cử tri các xã: Tân Định, Hiếu Liêm trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh – lần thứ 12 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Định.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thống nhất hướng giải quyết đối với kiến nghị của UBND thị trấn Tân Thành về việc mở mới tuyến đường đấu nối từ đường Tân Thành 58 đến đường NTCS Nhà Nai (Phòng QLĐT phối hợp UBND thị trấn Tân Thành chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Sở TN&MT, VPĐKĐĐ tỉnh (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thành, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 25/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự tiếp xúc cử tri các xã: Tân Bình, Bình Mỹ trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh – lần thứ 12 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Mỹ.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Thường Tân (Phòng LĐTBXH chủ trì, phối hợp UBND xã Thường Tân chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Thường Tân.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn: Đất Cuốc, Tân Thành, Tân Lập trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh – lần thứ 12 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Tân Thành.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe thông qua Phương án đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp sử dụng đất thuộc lâm trường chiến khu Đ trên địa bàn huyện (Chi nhánh VPĐKĐĐ chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT (thư mời riêng); Phòng TN&MT, TC-KH, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch UBND và Công chức địa chính các xã: Tân Định, Lạc An, Hiếu Liêm, Tân Mỹ, Đất Cuốc, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 

Thứ sáu 26/10/2018

Sáng:

1-

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính về đất đai (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Thanh tra, Tư pháp, TN&MT, QLĐT, CNVPĐK, Điện lực, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

12 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Đại hội đồng Cổ Đông lần thứ nhất năm 2018 do Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV Protrade Corporation tổ chức.

* Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé (số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm 2018 (Phòng VH&TT, TT VHTT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4-

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra ISO hành chính công năm 2018 của Tỉnh (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, Nội vụ, TN&MT, TC-KH, QLĐT, VH&TT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

 

5-

6 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Công an huyện dự lễ Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện công cuộc Vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020 do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức.

* Địa điểm: Bến đò An Sơn (xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

6-

7 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020 và 2021 – 2030.

* Địa điểm: Hội trường 1 – Đại học Thủ Dầu Một (số 06 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương).

7-

7 giờ 30: Chánh Văn phòng dự họp Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn của Huyện cho ý kiến Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

* Địa điểm: Hô%3ḅi trường B - Huyê%3ḅn ủy.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện tổ chức giám Phòng Kinh tế, Trạm Thủy nông về tình hình quản lý, vận hành, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 122/QĐ-HĐND, ngày 20/8/2018 của Thường trực HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Kinh tế, Trạm Thủy nông, TC-KH, TN&MT, QLĐT, Đài Truyền thanh; Ban KT-XH HĐND các xã, thị trấn: Lạc An, Thường Tân, Tân Mỹ, Đất Cuốc, Tân Thành; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.

Tin liên quan