Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ bảy, 05/01/2019 | 11:38:41 GMT+7
Hội nông dân huyện Bắc Tân Uyên tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 05/ 01, Hội nông dân huyện Bắc Tân Uyên tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Phạm Tuấn Anh-PCT Hội Nông dân huyện thông qua báo cáo công tác hội và phong trào nông dân huyện năm 2018

Trong năm qua, Ban thường vụ Hội nông dân huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung Ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình hành động của huyện ủy về xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái có múi và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhìn chung, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đang dần được mở rộng và người dân an tâm sản xuất. Hoạt động của tổ chức Hội từ đó cũng có nhiều thuận lợi hơn. Công tác phát triển hội viên đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Kết quả đã phát triển mới 270 hội viên, nâng số hội viên của toàn hội lên 5.286 hội viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp hội tổ chức thực hiện thường xuyên; nội dung tuyên truyền về các Chỉ thị, Quyết định của Trung Ương, Nghị quyết Đại hội nông dân các cấp và các chính sách mới, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên nông dân. Kết quả đã tuyên truyền được trên 300 cuộc với hơn 12.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Qua đó, giúp cho hội viên nông dân nắm bắt các chính sách, chủ trưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nông dân; Từ đó, hội viên nông dân tự tin hơn trong sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống và có ý thức hơn trong việc tham gia đóng góp vào quá trình chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Để tiếp tục phấn đấu đạt kế hoạch Nghị quyết Hội nông dân huyện, trong năm 2019, Ban thường vụ hội nông dân huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để vận động cán bộ, hội viên nông dân thi đua thực hiện các chương trình công tác của hội và phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra; Thường xuyên quan tâm công tác phát triển hội viên mới tham gia vào tổ chức hội. Các cấp hội thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội, tổ chức lại chi, tổ hội theo ngành nghề và chấn chỉnh chế độ sinh hoạt với nội dung cải tiến phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để đạt chất lượng, nâng cao nâng suất. Mặc khác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, điều lệ, quy chế làm việc của Hội, kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ nông dân để sử dụng có hiệu quả; Tiếp tục tham gia có hiệu quả việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, đồng thời cũng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các CLB “ Nông dân với pháp Luật”.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể tại hội nghị tổng kết

Dịp này, Ban tổ chức trao giấy khen của UBND huyện Bắc Tân Uyên cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, trao giấy khen của Hội nông dân huyện cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý các nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và vốn ủy thác năm 2018.

Chí Nhẫn


Tin liên quan