Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 05/01/2019 | 16:39:36 GMT+7
Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)

Thứ hai 07/01/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương dự Họp mặt Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1973 – 07/01/2019).

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp lần thứ 33 của Thường trực HĐND huyện.

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Trưởng, Phó 02 ban HĐND huyện, Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phó Chánh Văn phòng – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Bảo vệ môi trường huyện năm 2018 và dự thảo Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2019 (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên BCĐ thực hiện Kế hoạch Bảo vệ môi trường huyện giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 04/12/2017; CV Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 08/01/2019

1-

7 giờ 30:  Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính về Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách tại huyện Bắc Tân Uyên (Phòng TC-KH huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Bà Dương Ngọc Vân - PGĐ Sở Tài Chính, Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 78/QĐ-STC ngày 31/7/2018; Ban Lãnh đạo Phòng TC-KH, Thủ trưởng và kế toán các cơ quan, đơn vị: UBMTTQVN huyện, Phòng Kinh tế, Phòng VHTT, Phòng GD&ĐT; XN CTCC, Trung Tâm VHTT, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Chủ tịch và kế toán của UBND các xã: Hiếu Liêm, Bình Mỹ, Đất Cuốc, Tân Mỹ, Tân Định; Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy, Vũ dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe báo cáo kết quả xử lý của các Đoàn Kiểm tra theo các Quyết định số 474, 550, 1350 và 2614 của UBND huyện (Phòng QLĐT, Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TN&MT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, CV Vân (NC), Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban Tổ chức các Ngày Lễ lớn huyện thông qua Kế hoạch tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức các Ngày Lễ lớn huyện theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2018; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.  

5-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn trực tiếp công dân trên địa bàn ứng cử.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND xã Đất Cuốc.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án trọng điểm trên địa bàn huyện: dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên – Đất Cuốc, dự án giải phóng mặt bằng đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (TTPTQĐ tỉnh và TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Ban QLDA ĐT-XD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, Phòng LĐ-TB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tân Thành, Tân Định, Tân Mỹ, Thường Tân; Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 09/01/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp quán triệt các nhiệm vụ điều hành, phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2019 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, Ban CHQS, QLĐT, TC-KH, TN&MT, Kinh tế, Thanh tra, Tư pháp, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH&TT, Nội vụ, Y tế, Trung tâm Y tế, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm VTTT, XNCTCC, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã – thị trấn; Ban Lãnh đạo Văn phòng, CVTH dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa đất theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện để xem xét giải quyết tách thửa đối với các trường hợp trên địa bàn các xã: Thường Tân và Hiếu Liêm (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/9/2018, Chủ tịch UBND các xã: Thường Tân và Hiếu Liêm, CV Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác lao động – người có công và xã hội năm 2018 và Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2018.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Thi đua – Khen thưởng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện phục vụ Đoàn thanh tra 3335 (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Trung tâm PTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Nội vụ, TC-KH, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chi cục Thuế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Thanh, Thịnh, Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.  

2-

14 giờ 00: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo hoạt động Văn phòng tháng 01/2019.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ năm 10/01/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp thông qua Phương án kiến trúc Công trình Trường THPT Lê Lợi (Ban QLDA chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, Đơn vị tư vấn (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Ban QLDA, QLĐT, GD&ĐT, TN&MT, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thành, Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Mở rộng Khu Công nghiệp Đất Cuốc (giai đoạn 1) nghe Trung tâm PTQĐ huyện thông qua Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án (đợt 3) (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Đại diện các hộ dân (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 (Gồm các ngành: Trung tâm PTQĐ, TN&MT, QLĐT, TC-KH, LĐ-TB&XH, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Thanh tra, Tư pháp, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, TN&MT, TC&KH, Kinh tế, GD&ĐT, VH&TT, Y tế, LĐ-TB&XH, QL&ĐT, Đài truyền thanh, Trung tâm VH&TT, Công an, BCH Quân sự, Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục THADS; Đại diện lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn; Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng), CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự Hội thảo “Cơ chế và chính sách tạo vốn đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Phòng VIP 5).

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

13 giờ 30: Ông Huỳnh Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị cán bộ công chức UBND xã Đất Cuốc.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Đất Cuốc.

Thứ sáu 11/01/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế huyện theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/01/2019; Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề xuất hướng xử lý đối với khu đất có diện tích 72,03ha tại xã Tân Mỹ (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Hạt Kiểm lâm, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng, Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn;  Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4-

7 giờ 30: 50% cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Hội nghị thứ nhất).

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

Chiều:

13 giờ 30: 50% (còn lại) cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Hội nghị thứ hai).

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan