Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 08/03/2019 | 22:45:33 GMT+7
Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)

Thứ hai 11/3/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Công tác chuẩn bị tổ chức Họp mặt kỷ niệm 05 năm thành lập huyện Bắc Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2019) (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Trưởng Phòng VHTT, Trưởng Phòng TC-KH, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Đài Truyền thanh, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn.

Nội dung 2: Công tác cán bộ.

* Địa điểm: Hội trường B - Huyện ủy.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ ba 12/3/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng QLĐT và Ban QLDA báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

9 giờ 15: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Lãnh đạo Phòng TC-KH báo cáo tiến độ giải ngân vốn thường xuyên năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung; đồng thời, báo cáo tiến độ giải ngân năm 2018 của các đơn vị sử dụng vốn thường xuyên).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, Ban CHQS, Công an, QLĐT, Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm y tế, Đài truyền thanh, Tài nguyên và Môi trường, Trạm Thủy nông, Kinh tế và Chủ tịch UBND các xã - thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

4-

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

* Mời dự: Ông Đặng Văn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2331/QĐ-BCĐ ngày 04/9/2018; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các xã – thị trấn; CV Vân (VX), Quang dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

5-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn trực tiếp công dân trên địa bàn ứng cử.

* Địa điểm: UBND xã Đất Cuốc.

6-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng GD&ĐT dự Hội thảo khoa học “Xã hội hóa giáo dục – đào tạo ở Bình Dương: Thực trạng và định hướng chính sách”.

* Địa điểm: Phòng họp số 1, Trường Chính trị Bình Dương.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.747a nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo đề xuất mức hỗ trợ khác cho hộ bà Trương Thị Cẩm Hằng để đảm bảo ổn định đời sống (TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ; Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn cùng dự.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ tư 13/3/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Lễ ra mắt lực lượng 113 bán chuyên trách huyện Bắc Tân Uyên (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các ngành: TC-KH, Nội vụ, LĐ-TB&XH, Ban CHQS, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Trần Hoài Thu dự.

* Địa điểm: Hội trường Công an huyện.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể Huyện để cho ý kiến vào nội dung, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 499-QĐ/HU, ngày 05/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị và họp mặt Kỷ niệm: “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” (Chi hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Lạc An (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương, Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TC-KH, TN&MT, Kinh tế, VH&TT, GD&ĐT, Chi nhánh VPĐKDĐ, Viễn thông, Công an huyện (phụ trách ANTT và phụ trách PCCC), Điện lực Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND xã Lạc An , CV Châu, Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT dự họp Sở TN&MT về việc góp ý dự thảo (lần 2) Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Hội trường A – Sở TN&MT (tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

Thứ năm 14/3/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Công tác cán bộ.

Nội dung 2: Hồ sơ phát triển đảng viên.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

10 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện. Nội dung: triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP&AN năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; thông qua dự thảo Kế hoạch giáo dục QP&AN năm 2019, báo cáo công tác giáo dục QP&AN năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 23/4/2018. Phó Chánh văn phòng – Trần Hoài Thu, chuyên viên Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện Thái Thanh Bình chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong quý I năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện theo Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện, Chánh văn phòng, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

13 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT dự khảo sát hiện trạng sử dụng đất và lấy ý kiến đối với việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

* Mời dự: Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: UBND xã Tân Mỹ, sau đó đến khảo sát khu đất.

Thứ sáu 15/3/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về  việc khảo sát thực tế hiện trạng sạt lở bờ sông, các tuyến mương, suối cần nạo vét, khai thông dòng chảy từ nguồn quỹ PCTT đầu tư các công trình phòng chống sạt lở và ngập úng trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An.

* Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện, sau đó cùng đi thực địa.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan