Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Văn bản công khai
Thứ ba, 23/07/2019 | 10:08:26 GMT+7
Văn bản kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên lần thứ 15 - HĐND huyện khóa II
Tập tin đính kèm:

VĂN BẢN KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

LẦN THỨ 15 - HĐND HUYỆN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- Tổng hợp tất cả các tài liệu: Tải về (Cập nhật văn bản mới vào lúc 14h35' ngày 29/7/2019)


- Chi tiết từng nội dung:

 
CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

   
Thường trực HĐND huyện

 
 
1

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và Phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

Tải về
 
2

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện năm 2018;

Tải về

3

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện về nội dung
chương trình kỳ họp lần thứ 15;

Tải về

4

Báo cáo giải trình của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện về ý kiến đóng góp
của các Tổ đại biểu HĐND huyện (nếu có);

Tải về

5

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp
lần thứ 12 - HĐND huyện khóa II;

Tải về

6

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020;

Tải về


7

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2020.
Tải về

 
Hai ban HĐND huyện8

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2019;

Tải về


9

Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15
thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội;

Tải về


10

Ngoài ra Ban KTXH tham mưu cho Thường trực HĐND xây dựng Báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp lần thứ 12 - HĐND huyện khóa II.

Tải về


11

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2019;

Tải về


12

Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan Tư pháp trình kỳ họp thứ 15.
Tải về

 
UBND huyện
13

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

Tải về


14

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

Tải về
 

15

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm;
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

Tải về
 

16

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2018;
Tải về
 

17

Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

Tải về
 

18

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

 Tải về

19


Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019;

Tải về
 

20

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp lần thứ 12
- HĐND huyện khóa II;
Tải về
 

21

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện.
Tải về
 
 
Báo cáo chuyên đề

 

22

Báo cáo kết quả năm học 2018-2019 và công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020.
 Tải về


23

Báo cáo về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Tải về
 
 
Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

 

24

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;

 Tải về

25

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách  nhà nước năm 2018.
Tải về
 
 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

 

26

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND huyện lần thứ 15;
Tải về
 

27

Thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. 

 Tải về
 
Viện kiểm sát nhân dân huyện

 

28

Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ kiểm sát 6 tháng cuối năm 2019.

Tải về
 
 
Toà án nhân dân huyện

 

29

Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành tòa án
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 Tải về
 
Chi cục thi hành án dân sự huyện

 

30

Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tải về


Tin liên quan