deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler hermesbet
kartal escort
sunny leone sex vedo danki xxx com xxx sex videos
pornvideoshd.net
instagram takipci
avcilar eskort

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động cải cách hành chính
Thứ ba, 03/05/2016 | 09:51:00 GMT+7
Công tác cải cách hành chính quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2016
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 17/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về công tác cải cách hành chính năm 2016; Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả, cụ thể như sau:
Tập tin đính kèm:

I.  CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Kế hoạch cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 17/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác cải cách hành chính năm 2016 và hướng dẫn các đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính và trách nhiệm của từng đơn vị và các xã trong việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016.

Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Nội dung kế hoạch của các đơn vị và 10 xã cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cải cách hành chính; chất lượng lập kế hoạch ngày càng được nâng cao, bám sát vào nội dung chương trình của huyện và điều kiện cụ thể của từng đơn vị và các xã.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa bằng các văn bản triển khai thực hiện, chương trình, đề án như sau:

- Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về quy chế phối hợp thực hiện rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 2683/KH-UBND ngày 24/11/2015 về tổ chức triển khai, thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 26/01/2016 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện.

- Ủy ban nhân dân huyện lập Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Ban hành 10 Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân các xã.

                       II.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.    Cải cách thể chế

          Cải cách thể chế là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên được chỉ đạo trong năm 2016. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản thực hiện như:

        - Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 7/12/2015 về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016.

        - Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/10/2015 về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

        - Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên năm 2016 và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014; Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

        - Báo cáo số 305/BC-UBND ngày 21/12/2015 về sơ kết thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

          Trong 03 tháng đầu năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Tư pháp thẩm định được 05 dự thảo VB QPPL của cấp huyện (tăng 02 VB QPPL so với cùng kỳ); 06 hồ sơ cưỡng chế do UBND huyện giao (tăng 05 hồ sơ so với cùng kỳ) tất cả các hồ sơ đều được chỉ đạo xử lý, giải quyết. Ngoài ra, Tổ thẩm định, phân loại, xử lý đơn KNTC của huyện, trong 03 tháng đầu năm 2016 đã tiếp nhận 14 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: trong đó đã phối hợp xử lý được 06 đơn, trả 03 đơn không đủ điều kiện, 01 đơn thuộc thẩm quyền UBND xã, 04 đơn đang giải quyết.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản góp ý đối với 04 Nghị quyết trình tại các kỳ họp lần thứ 06 Hội đồng nhân dân huyện Khóa I, nhiệm kỳ 2011 – 2016 (không tăng không giảm so với cùng kỳ)

Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân các xã đã ban hành 23 VB QPPL (giảm 04 VB QPPL so với cùng kỳ) và gửi đầy đủ về Phòng Tư pháp để kiểm tra theo thẩm quyền. Nhìn chung, so với thời gian trước đây, chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL của cấp xã ngày càng được nâng lên, khắc phục được nhiều hạn chế, sai sót về thể thức và nội dung; không còn tình trạng ban hành văn bản trái thẩm quyền; việc gửi văn bản về Phòng để kiểm tra được thực hiện thường xuyên và kịp thời; tỷ lệ văn bản có sai sót thấp và các sai sót chủ yếu về mặt thể thức, rất ít văn bản sai sót về thẩm quyền.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực của xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tiêu chí giải quyết nhanh, gọn, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

a) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước

Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện trong 03 tháng đầu năm 2016 là 3.151/3.547 hồ sơ; tỷ lệ trả kết quả đúng thời gian đạt 88.84% (trong đó: hồ sơ đăng ký kinh doanh 134/134 hồ sơ, tỷ lệ 100% - Giấy phép xây dựng 28/28, tỷ lệ 100 % - Chứng thực, hộ tịch 126/126, tỷ lệ 100% - Môi trường 27/27, tỷ lệ 100% - Đất đai 2.142/2.534, tỷ lệ 85.53 % - Chính sách người có công, bảo trợ XH 41/41, tỷ lệ 100%- Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 3/3, tỷ lệ 100% - Thương mại dịch vụ 01/01, tỷ lệ 100% - Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 2/2, tỷ lệ 100%  - Giải quyết khiếu nại - tố cáo 6/10, tỷ lệ 60% - Tôn giáo 4/4, tỷ lệ 100%, Thi đua - khen thưởng 637 hồ sơ (Trong đó: 181 tập thể, 456 cá nhân). Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đều thể hiện tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Trong quí I, 10 xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết 14.273 hồ sơ, đạt 100% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thời gian theo quy định.

b) Về công tác Kiểm soát thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 về Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL, khắc phục tính thụ động trong việc chuẩn bị, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật; đề cao trách nhiệm của từng cá nhân CBCC, người lao động trong đơn vị trong quá trình cải cách thể chế; phát huy dân chủ để nâng cao chất lượng văn bản QPPL.

3. Tổ chức bộ máy

        Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22/2/2016, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016, Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện, Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016, Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. Theo đó, quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác khác của Phòng.

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND các xã, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai những quy định về giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho người dân khi đến liên hệ công việc; trang thiết bị phục vụ cho công chức làm việc tại bộ phận này cũng được quan tâm, đầu tư.

Bên cạnh việc đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, công chức cấp xã còn được bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tốt văn hóa công sở.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm thực hiện, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các xã. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,  viên chức, huyện đã triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã, bố trí cán bộ chủ chốt cấp xã, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện phải có trình độ Đại học chuyên môn phù hợp; đồng thời thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng  theo tiêu chuẩn, chương trình quy định cho cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện; công tác tuyển dụng luôn gắn với mục tiêu, yêu cầu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có 124 người, trong đó có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học là 98 người (Đại học là 93 người) đạt 79.03%; trình độ sau Đại học 09 người đạt 7.26%. Số Bác sĩ làm việc trong khu vực Nhà nước hiện có 17 người, số Bác sĩ làm việc ngoài khu vực Nhà nước là 01 người, tỷ lệ Bác sĩ/vạn dân là 2,69.

Tổng số Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 411 người. Trong đó, Thạc sĩ là 1 (đạt 0.2%), Đại học là 167 (đạt 40.63%),  Cao đẳng là 22 (đạt 5.35%),  Trung cấp là 162 người (đạt 39.42%).

Trong 03 tháng đầu năm 2016 UBND huyện đã đăng ký danh sách 137  CBCC tham gia 12 lớp bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ ở tỉnh.

Nhìn chung công tác tuyển dụng, công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức theo mục tiêu, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, trình độ cán bộ, công chức được nâng lên một bước.

5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại 12 cơ quan hành chính, 10 xã theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ  tại các đơn vị sự nghiệp. Từng cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thống nhất trong Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đã tạo nhận thức mới của cán bộ, công chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm chi, tăng thêm thu nhập cho công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện và 10 xã đã được đầu tư xây dựng mới; trang thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng từng bước được đầu tư trang bị hiện đại; tất cả các cơ quan, các xã đã được trang bị máy vi tính nối mạng internet và máy Photo; ưu tiên cho những nơi trực tiếp tiếp xúc với dân và doanh nghiệp để giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời, thông suốt và tiện lợi.

Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của hệ thống các cơ quan hành chính được thực hiện trên một số lĩnh vực như đã xây dựng; ứng dụng phần mềm quản lý trong công tác tài chính-kế toán. Cán bộ, công chức, viên chức bước đầu sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1.    Ưu điểm

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm thực hiện từng bước nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác cải cách hành chính của Tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị, UBND cấp xã thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc;

- Công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền xử lý những văn bản không phù hợp; qua kết quả rà soát, hệ thống hóa giúp cho công tác xây dựng, áp dụng và thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận lợi, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật;

- Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức huyện đã đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2.    Hạn chế, tồn tại

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của một số đơn vị, UBND xã còn chậm, nội dung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch, chỉ đạo của Huyện.

- Một số đơn vị chưa thực hiện kịp thời việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính phù hợp với các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÍ II NĂM 2016

1.  Ủy ban nhân dân huyện và các xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016.

2.  Tổ chức thực hiện tốt công tác soạn thảo, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 22/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3.  Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thể chế, tập trung công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời kiến nghị theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản trái với Hiến pháp, các quy định pháp luật hiện hành hoặc văn bản không còn hiệu lực. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính pháp lý, đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản được ban hành.

4.  Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 của huyện Bắc Tân Uyên.

5.    Theo dõi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với tất cả các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện và các xã.

Trên đây là tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quí I năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên./.

Tin liên quan