Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ tư, 03/01/2018 | 09:52:37 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
Tập tin đính kèm:

   Sáng ngày 3/1, Huyện ủy Bắc Tân Uyên khai mạc hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho 50% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

          Ông Huỳnh Văn Cân-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai, quán triệt các nghị quyết tại hội nghị

  Trong thời gian 1 ngày tham gia hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện được nghe ông Huỳnh Văn Cân-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai, quán triệt 4 nghị quyết được hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII thông qua gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng, khóa XII         

   Quán triệt tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Cân khẳng định 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế và những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân…Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện cần đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề đã nêu để có chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm tạo được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết.

          Ngày mai, 4/1, Huyện ủy Bắc Tân Uyên sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết này cho 50% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện còn lại.

                                                                                                                   Minh Hải

Tin liên quan