Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lấy ý kiến văn bản dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Thực hiện Công văn số 3713/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập danh mục công trình, dự án thông qua HĐND cấp tỉnh và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.

Theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lây ý kiến đóng góp của nhân dân về dụ thảo kể hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện.

Nay, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên công khai lấy ý kiến nhân dân về các nội dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên như sau:

-       Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên: 

-       Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 huyện Bắc Tân

Uyên: 

-       Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (tỷ lệ 1/25.000) huyện Bắc Tân

Uyên: 

Ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường

huyện Bắc Tân Uyên, địa chỉ: Ấp 2, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Hoặc gửi ý kiến qua họp thư điện tử: banbientap.btu@binhduong.gov.vn

*Thời gian lấy ý kiến đóng góp từ ngày 04/12/2017 đến ngày 04/01/2018.