Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Nội dung Trả lời ý kiến cử tri
Tiêu đề Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND huyện lần thứ 06
Mô tả Thực hiện Văn bản số 10/HĐND-VP ngày 29/02/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND huyện lần thứ 06
File 20160504030635_Trả lời Kiennghi cu tri sau kỳ họp lần 06.doc