Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

THÔNG TIN QUY HOẠCH HUYỆN BẮC TÂN UYÊN


I. Khu trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên

- Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên.

- Quy mô: 509.946,83 m2 .

- Địa điểm: Ấp 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quyết định phê duyệt: số 118/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND huyện.

II. Mở rộng khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mở rộng khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quy mô: 595,42 ha, gồm:

+Diện tích Trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên: 50,99 ha.

+Diện tích Mở rộng khu trung tâm Bắc Tân Uyên: 544,43 ha.

- Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quyết định phê duyệt: số 177/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

III. Khu Dân cư – Tái định cư xã Lạc An

- Tên đồ án: Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quy mô:

Quy mô diện tích khu lập quy hoạch đã được phê duyệt: 86.451 m2.

Quy mô diện tích khu lập điều chỉnh quy hoạch lần này: 85.978,52m2

(Diện tích lập điều chỉnh quy hoạch giảm 472,48 m2 do thực tế diện tích của thực địa đo đạc lần này).

- Địa điểm: Ấp 3, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quyết định phê duyệt: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện.

IV. Khu dân cư Ấp 4 (giai đoạn 1)

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 4 (giai đoạn 1), xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

- Quy mô: 478.735 m².

- Địa điểm: Ấp 4, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

-Quyết định phê duyệt: Số 1690/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện.

V. Khu dân cư Suối Tre (giai đoạn 1)

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Suối Tre (giai đoạn 1), xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

- Quy mô: 324.632 m2.

- Địa điểm: Ấp Suối Tre, xã Vĩnh Tân và Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quyết định phê duyệt: Số 1689/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện.

VI. Khu dân cư Tái định cư Tân Mỹ

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quy mô: 14.783m².

- Địa điểm: Ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quyết định phê duyệt: Số 1733/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND huyện.

VII. Quy hoạch 10 xã nông thôn mới

1. Xã Tân Thành

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020.

- Quy mô: 2.713,05m².

- Quyết định phê duyệt: Số 1860/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện.

2. Xã Đất Cuốc

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

- Quy mô: 3.114,36m².

- Quyết định phê duyệt: Số 1861/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện.

3. Xã Tân Bình

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020.

- Quy mô: 2.890,86m².

- Quyết định phê duyệt: Số 1862/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND  huyện.

4. Xã Hiếu Liêm

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

- Quy mô: 4.560,26m².

- Quyết định phê duyệt: Số 2301/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện.

5. Xã Tân Lập

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020.

- Quy mô: 2.784,71m².

- Địa điểm: Toàn bộ địa giới hành chánh xã Tân Lập.

- Quyết định phê duyệt: Số 818/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND huyện.

6. Xã Lạc An

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Quy mô:  3.526,23m².

- Địa điểm: 05 ấp, bao gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp Giáp Lạc .

- Quyết định phê duyệt: Số 11175/QĐ-UBND ngày 07/112012 của UBND huyện Tân Uyên.

7. Xã Tân Mỹ

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Quy mô:  4.055,55m².

- Địa điểm: 07 ấp, bao gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Xóm Đèn, ấp Bưng Lương, ấp Giáp Lạc, ấp Vườn Vũ .

- Quyết định phê duyệt: Số 13754/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Tân Uyên.

8. Xã Tân Định

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Quy mô:  8.559,27m².

- Địa điểm: Toàn bộ địa giới hành chánh xã Tân Lập.

- Quyết định phê duyệt: Số 13566/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND huyện Tân Uyên.

9.Xã Bình Mỹ

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Quy mô:  5.637,86m².

- Địa điểm: 05 ấp, bao gồm: ấp Bình Cơ, ấp Mỹ Đức, ấp Chòi Dúng, ấp Bào Gốc, ấp Đồng Sặc.

- Quyết định phê duyệt: Số 13565/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND huyện Tân Uyên.

10. Xã Thường Tân

- Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020.

- Quy mô:  2.245,52m ².

- Quyết định phê duyệt: Số 816/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND huyện Bắc Tân Uyên.


Liên kết website