THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Đ/c Thái Thanh Bình

TUV, Bí thư huyện ủy

 

2

Đ/c Võ Văn Tính

Phó Bí thư TT.Huyện ủy - Chủ tịch HĐND

 

3

Đ/c  Nguyễn Thành Thường

UVTV – Chủ tịch UBND

 

BAN THƯỜNG VỤ

1

Đ/c Thái Thanh Bình

TUV, Bí thư huyện ủy

 

2

Đ/c Võ Văn Tính

Phó Bí thư TT.Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện

 

3

Đ/c  Nguyễn Thành Thường

UVTV – Chủ tịch UBND

 

4

Đ/c Phạm Văn An

UVTV - Trưởng Dân vận Huyện ủy/Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

5

Đ/c Lê Văn Toàn

UVTV- Chỉ huy trưởng Ban CHQS Huyện

 

6

Đ/c Huỳnh Văn Thọ

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy/Chánh thanh tra huyện

 

7

Đ/c Nguyễn Thanh Lâm

UVTV- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

8

Đ/c Lưu Hữu Duyên

UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy/Giám đốc trung tâm Chính trị huyện

 

9

Đ/c Lê Văn Quý

UVTV -  Phó Chủ tịch HĐND Huyện

 

10

Đ/c Trần Văn Phương

UVTV -  Phó Chủ tịch UBND Huyện

 

BAN CHẤP HÀNH

1

Đ/c Nguyễn Văn Thuận

HUV -  Phó Chủ tịch UBND Huyện

 

2

Đ/c  Nguyễn Hùng Sơn

HUV - Chánh Văn phòng HĐND - UBND Huyện

 

3

Đ/c Nguyễn Tấn Anh

HUV - Trưởng Phòng GD&ĐT Huyện

 

4

Đ/c Lê Huỳnh Lê

HUV - Trưởng Phòng LĐTB - XH Huyện

 

5

Đ/c  Nguyễn Thành Tâm

HUV - Trưởng Phòng TCKH Huyện

 

6

Đ/c Đặng Đình Trí

HUV - Trưởng Phòng TNMT Huyện

 

7

Đ/c  Nguyễn Thị An Kim

HUV - Trưởng Phòng VHTT Huyện

 

8

Đ/c  Bùi Quang Phúc

HUV - Trưởng Phòng QLĐT Huyện

 

9

Đ/c Nguyễn Trọng Bình

HUV- Chánh Văn phòng  Huyện ủy

 

10

Đ/c Trần Hữu Phúc

HUV - Chủ tịch LĐLĐ Huyện

 

11

Đ/c Phan Thi Ngọc Lợi

HUV - Chủ tịch Hội LHPN Huyện

 

12

Đ/c Nguyễn Văn Huy

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân Huyện

 

13

Đ/c Đỗ Ngọc Lợi

HUV - Bí thư Huyện Đoàn

 

14

Đ/c Lê Văn Quân

HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

15

Đ/c Võ Thị Tuyết Nhung

HUV - Phó Chủ tịch UBMTTQVN Huyện

 

16

Đ/c Trần Hoài Thu

HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

17

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

HUV - Viện Trưởng VKSND Huyện

 

18

Đ/c Nguyễn Văn Thanh

HUV - Chánh án Tòa án Nhân dân Huyện

 

DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CƠ QUAN

1

Đ/c  Nguyễn Hùng Sơn

HUV - Chánh Văn phòng HĐND - UBND

vpubbactanuyen@binhduong.gov.vn

02743683100

2

Đ/c Nguyễn Tấn Phong

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND

 

3

Đ/c Nguyễn Chí Thanh

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND

 

4

Đ/c Nguyễn Lê Ngọc

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND

 

5

Đ/c Huỳnh Văn Thọ

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy/Chánh thanh tra huyện

thanhtra.btu@binhduong.gov.vn

02743683046

6

Đ/c Nguyễn Thanh Phong

Phó chánh thanh tra Huyện

 

7

Đ/c Nguyễn Tấn Anh

HUV - Trưởng Phòng GD&ĐT Huyện

gddt.btu@binhduong.gov.vn

02743683033

8

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Huyện

 

9

Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà

Phó Trưởng phòng GD&ĐT Huyện

 

10

Đ/c Lê Huỳnh Lê

HUV - Trưởng Phòng  LĐTB&XH

ldtbxh.btu@binhduong.gov.vn

02743683035

11

Đ/c Nguyễn Kim Nguyên

Phó trưởng Phòng LĐTB&XH Huyện

 

12

Đ/c Đoàn Quốc Tuấn

Phó Trưởng phòng LĐTB&XH Huyện

 

13

Đ/c  Nguyễn Thành Tâm

HUV - Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch

kinhte.btu@binhduong.gov.vn

02743683069

14

Đ/c Tống Mỹ Lê Hân

Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

15

Đ/c Nguyễn Thanh Hoài

Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

16

Đ/c Đặng Đình Trí

HUV - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

tnmt.btu@binhduong.gov.vn

02743683066

17

Đ/c Nguyễn Nhất Trung

Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

 

18

Đ/c Trần Huy Hoàng

Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

 

19

Đ/c  Nguyễn Thị An Kim

HUV - Trưởng Phòng VHTT Huyện

vhttbtu@binhduong.gov.vn

02743683064

20

Đ/c  Bùi Quang Phúc

HUV - Trưởng Phòng QLĐT Huyện

qldt.btu@binhduong.gov.vn

02743683044

21

Đ/c Trần Văn Tuấn

Phó phòng QLĐT Huyện

 

22

Đ/c Nguyễn Hoàng Quốc Việt

Trưởng Phòng kinh tế Huyện

kinhte.btu@binhduong.gov.vn

02743683099

23

Đ/c Lê Châu Ra

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện

 

24

Đ/c Bùi Văn Cường

Trưởng phòng Tư pháp Huyện

tuphap.btu@binhduong.gov.vn

0274683036

25

Đ/c Trần Văn Vũ

Phó Trưởng phòng Tư pháp Huyện

 

26

Đ/c Nguyễn Văn Nhàn

Trưởng Phòng Nội vụ

noivu.btu@binhduong.gov.vn

02743638028

27

Đ/c Thượng Thị Hồng Thơm

Trưởng Phòng Y tế Huyện

 yte.btu@binhduong.gov.vn

02743683037